Zarządzanie materiałami w Radmanager.

Radmanager to dodatek przeznaczony do wspomagania zarządzania klientami, zleceniami i częściami przeznaczony do zarządzania danymi projektowymi. Pozwala w prosty sposób wprowadzać dane zamówień, po czym przekształcać je w gniazdo projektów w ramach RADAN.


W poniższym tutorialu opisany został sposób zarządzania materiałami w Radmanager.

Aby wejść do okna zarządzania materiałami, należy kliknąć przycisk menu a następnie ikonę materiały

Z lewej strony ekranu znajdują się funkcje do filtrowania po materiale i grubości, co pozwala sprawnie odnaleźć materiały, które chcemy edytować. Dodatkowo opcja rozmiaru arkusza, pozwoli na filtrowanie po wymiarach X i Y.

Środkowa sekcja pokazuje materiały, grubości i arkusze, które wpisują się w dany filtr.

Panel z prawej strony pokazuje właściwości wybranego elementu ze środkowej sekcji. Może to być pojedynczy arkusz, grubość, materiał lub jakiekolwiek inne nieprzefiltrowane elementy.

Dodawanie materiału

Aby dodać materiał należy kliknąć na nagłówku Materiału, a następnie lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Dodaj materiał z Menu.

Po wprowadzeniu nowego materiału należy podać jego nazwę, gęstość i jednostki gęstości (kg/m3 lub lb/ft3).

Dodawanie grubości

Aby dodać grubość do materiału należy wybrać materiał i kliknąć ikonę plusa lub prawym przyciskiem myszy oraz wybrać opcje Dodaj grubość z Menu. Następnie należy wprowadzić nową grubość i jednostki.

Dodawanie arkusza

Rozmiar arkusza dodaje się do grubości przez wybór grubości i kliknięcie ikony plus lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Dodaj arkusz z menu. Priorytet przekazywany jest do RADANa, gdy arkusz ten zostanie użyty w harmonogramie nestingu, aby kontrolować prawdopodobieństwo wybrania tego arkusza do użytku.

Centra obróbcze

Radmanager daje możliwość ustalenia, który z materiałów jest dostępny na jakiej maszynie. Na przykład; aby nestingi tworzone na małą maszynę nie pobierały dużych arkuszy.

Edycja pojedynczego arkusza/grubości/materiału

Aby edytować arkusz/grubość/materiał, w środkowej sekcji należy zaznaczyć wybrany element, następnie maszynę z prawej strony.

Edycja wszystkich elementów

Aby edytować wszystkie elementy należy wybrać “Materiały” u góry listy, następnie prawy panel pozwoli na edycję maszyn wybranych dla całej listy.

Dostępne są 3 Tryby Edycji:

  • Dodaj: Przefiltrowane materiały/grubości/rozmiary arkusza, zostaną dodane do wybranych centrów obróbczych. Nic się nie zmienia dla odznaczonych centrów obróbczych.
  • Usuń: Przefiltrowane materiały/grubości/rozmiary arkusza, zostaną usunięte ze wszystkich wybranych centrów obróbczych. Nic się nie zmienia dla odznaczonych centrów obróbczych.
  • Nadpisz: Przefiltrowane materiały/grubości/rozmiary arkusza, zostaną dodane dla wszystkich wybranych centrów obróbczych i usunięte z odznaczonych centrów obróbczych.

Zastosuj do określa zmiany jakie zostaną zastosowane dla materiałów, grubości, arkuszy lub wszystkich wybranych elementów.

Aby zapisać zmiany należy wybrać ikonkę zapisu

W momencie włączenia arkusza, grubość i materiał tego arkusza również zostanie włączona. Wyłączenia arkusza nie będzie miało wpływu na grubość i materiał.

Wpisy Folderu MDB

Dla każdego materiału istnieje możliwość wyboru folderu MDB dla każdego Centrum Obróbczego.

RADAN CAD/CAM korzysta z folderów MDB, aby określić jakie parametry maszyny wykorzystać. Tutaj można wybrać, który folder MDB jest powiązany z każdym Centrum Obróbczym, kiedy ten materiał jest przetwarzany.

Foldery MDB mogą być wspólne dla wielu Centrów Obróbczych, nawet dla wielu materiałów. Lista rozwijalna folderu MDB zawiera wszystkie istniejące już foldery materiałowe MDB w aktualnym folderze MDB maszyny. Można wprowadzić różne nazwy w polu tekstowym.

Importowanie istniejących danych RADAN

Przycisk otwiera przeglądarkę plików, w której można wybrać plik sheet stock XML. Przeglądarka domyślnie otwiera się w katalogu DAT, gdzie przechowywane są arkusze gdy RADAN nie korzysta z bazy danych.

Ceny materiałów

Radmanager pozwala określić cenę materiału na poziomie materiału, grubości lub arkusza. Cena materiału jest wymagana do obliczenia kosztu materiału w wycenie części.

  • Materiał: Określono jako cena na wagę (w kg lub lb).
  • Grubość: Określone jako cena na wagę (w kg lub lb) lub cena na pole powierzchni (w m2 lub ft2). Jeśli cena materiału na poziomie grubości jest równa zeru, to cena i jednostki zostaną pobrane z poziomu materiału. Zostanie to pokazane na szaro na poziomie grubości.
  • Arkusz: Określone jako cena na wagę (w kg lub lb), cena na pole powierzchni(w m2 lub ft2) lub cena za arkusz. Jeśli cena materiału na poziomie arkusza jest równa zeru, cena i jednostki zostaną pobrane z poziomu grubości. Zostanie to zaznaczone na szaro na poziomie arkusza.