Pole Obrazu i Własny Atrybut w tworzeniu i edycji Raportu.

Do każdego raportu można dodać dowolny obraz za pomocą poniższej ikony, analogicznie jak z etykietą.


Po wybraniu opcji > wskazujemy plik z dysku w zakładce Obraz (brak) … lub wybieramy atrybut np. Obraz Nestingu w zakładce Dołączanie danych. Rozmiar obrazu może być za duży lub za mały w stosunku do pola obrazu w raporcie, można go dostosować w zakładce Skalowanie obrazu np. funkcją ściskaj.

Pole obrazu opcje
Pole obrazu zadania

Własny Atrybut

Oprogramowanie daje nam możliwość stworzenia własnego atrybutu (calculatedField). Tworzy się go w liście pól w prawym górnym rogu ekranu. Klikamy PPM na odpowiednią grupę np. SetupSheetData i wybieramy Dodaj wyliczaną kolumnę.

Lista tworzenia własnego atrybut

Następnie edytujemy atrybut ppm Edycja wyrażenia…

Edycja wyrażenia

Otwiera się okno Edytora wyrażeń. W edytorze znajdują się podstawowe wyrażenia matematyczne jak dodaj +, usuń – …; operatory logiczne >, <, …. ; szereg zaawansowanych funkcji matematycznych oraz Pola z atrybutami z RADANa. Za pomocą powyższych kombinacji można stworzyć wzór matematyczny i wyliczyć np. koszt części, lub np. połączyć kilka atrybutów w jeden ciąg znaków. Poniżej prosty przykład.

Edytor wyrażeń

Powyższy zapis reprezentuje wymiar X i Y arkusza ze znakiem x pomiędzy liczbami oraz jednostką miary na końcu wyrażenia. Wywołuje się go w analogiczny sposób jak zwykłe atrybuty.

Widok w projektancie:

Rozmiar arkusza

Szczegółowy opis wszystkich funkcji – Help

Szczegółowy opis wszystkich funkcji znajduje się w pliku pomocy Help. Jest on zapisany na dysku w katalogu instalacji oprogramowania RADAN. Domyślna ścieżka instalacji to:

C:\Program Files\RADAN Software\RADAN\help\manuals

Tam znajduje się plik:

Widok pliku pomocy

Po lewej stronie w Spisie treści jest zakładka Report EDGECAM | RADAN | Designer i opis wszystkich funkcji dostępnych w raportach.

Raport główny